ارائه درگاه به شما پایان معامله نیست بلکه آغاز یک همکاری طولانی خواهد بود .